София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

Абонаментно правно обслужване и корпоративно управление  Адвокатска кантора „Здравков“

Адвокат София. Правни консултации. Адвокатски услуги

Абонаментно правно обслужване и корпоративно управление

Абонаментно правно обслужване е пакетна услуга на адвокатската кантора, която е предназначена за бизнес клиенти, а съдържанието и е в зависимост от нуждите на клиента.

Услугата включва:

Консултации - писмени съвети, а при необходимост и по телефон или онлайн;

Изготвяне на договори, водене на регистър на договорите;

Изготвяне на вътрешни актове - Заповеди, политики и др.;

Съдействие в трудовоправните отношения на клиента с работници и служители, Инспекция по труда, НОИ, НАП и др.;

Изготяване на необходими документи в съответствие с Кодекса на труда и подзаконови нормативни актове в областта на трудовото право;

Изготвяне на необходимите документи за съответствие със Закона за защита на личните данни;

Участие в преговори;

Уведомяване за промени в законодателството, касаещи предмета на дейност на клиента;

Вписване на промени в Търговския регистър;

Съдействие при регистрации и получаване на лицензии;

Call Now Button