София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

данъчен адвокат защитава при данъчна ревизия

Данъчна проверка, Данъчна ревизия. Защита и съдействие от адвокат по данъчно право.

апр.,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

Правните аспекти на данъчната провекра и данъчната ревизия са разгледани схематично. При наличие на проверка или ревизия можете да се консултирате с нашите данъчни адвокати и експерт счетоводители, с които работим. Съветваме Ви при данъчна ревизия и данъчна проверка да се консултирате с адвокат и/или експерт счетоводител.

Данъчните задължения възникват по силата на закона. Данъчно задължените лица трябва да декларират и да платят в законовите срокове своите данъчни задължения. Разбира се, не е разумно да се очаква, че всички съвсем добросъвестно ще декларират и внесат данъчните си задължения, поради което са създадени правила за данъчно-осигурителен контрол, който се извършва именно, чрез проверки и ревизии. 

ДАНЪЧНА ПРОВЕРКА:

Данъчната проверка се извършва от органите по приходите и е насочена към спазването на данъчното и осигурителното законодателство. Проверяваните лица дължат съдействие на данъчните органи. С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. С проверка не могат да се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице. За извършването на проверката не е необходимо изрично писмено възлагане. Проверяваните лица са длъжни да осигуряват на данъчните органи достъп до счетоводните си книги, както и до автоматизирани системи, ако използват такива. При извършване на проверката данъчните могат да:

– предприемат действия за обезпечаване на доказателства чрез опис или чрез изземване с опис на всякакви носители на информация;

– да запечатат обекта или част от него, в предвидените от закона случаи;

– при липса на съдействие от проверяваното лице да поискат съдействие от органите на МВР и извършване на претърсване и изземване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Разбира се законът предвижда и възможност за защита на проверяваните лица, които могат да обжалват действията на органите по приходите по административен ред, а впоследствие и по съдебен, като административното обжалване е предпоставка за допустимост на жалба пред съответния административен съд. Препоръчваме консултиране с адвокат по данъчно право при данъчна проверка.

ДАНЪЧНА РЕВИЗИЯ:

Данъчната ревизия се извършва от органите по приходите и чрез нея се установяват данъчни и осигурителни задължения. Ревизията се образува със заповед за възлагане на ревизия. Тази заповед може да бъде издадена от:

– Изпълнителния директор на НАП или определен от него заместник изпълнителен директор – може да издаде заповед за всяко лице и за всички видове задължения;

– органа по приходите, определен от териториалния директор на компетентната териториална дирекция;

Заповедта за възлагане на ревизията очертава обхвата на ревизията, тя трябва да включва:

– данните за ревизираното лице;

– ревизиращите органи по приходите и ръководителят на ревизията; 

– срокът за извършване на ревизията; 

– ревизираният период; 

– видовете ревизирани задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски;

– други обстоятелства, имащи значение за ревизията.

Ревизията завършва с издаването на Ревизионен доклад, който следва да се изготви не по-късно от 14 дни след приключване на ревизията. Ревизионният доклад се връчва на ревизираното лице, но не подлежи на самостоятелно обжалване. Въпреки това ревизираното лице може да подаде възражение срещу доклада. Можете да се консултирате с наш адвокат по данъчно право за изготвяне на възражение срещу ревизионен доклад.

След издаване на ревизионния доклад, органите извършили ревизията уведомяват органа, който я е възложил и който трябва да издаде ревизионният акт. Именно ревизионният акт е крайният акт в това производство. С него могат да се:

1. установяват, изменят и/или прихващат задължения за данъци и за задължителни осигурителни вноски; 

2. възстановяват резултати за данъчен период, подлежащи на възстановяване, когато това е предвидено в закон; 

3. възстановяват недължимо платени или събрани суми.

ЗАЩИТА ПРИ ИЗДАДЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ:

Ревизионният акт подлежи на обжалване. Задължително е административното обжалване пред директора на компетентната ОДОП. Това  е процесуална предпоставка за обжалване на ревизионен акт. Ревизионният акт е административен акт по своята правна природа и при обжалването му важат правилата за обжалване на административните актове.

Важно е да се отбележи, че обжалването не спира изпълнението на ревизионният акт. Ако жалбоподателят желае да спре изпълнението на ревизиония акт, той следва да плати гаранция. Възможно е ревизионният акт да бъде платен и въпреки това да се обжалва. Това изглежда като екзотична хипотеза, но при успех може да има резултат връщане на недължимо платеното плюс законната лихва за забава. Можете да се консултирате с наш адвокат по данъчно право за обсъждане на всички възможности за развитие на вашите данъчни въпроси.

Процесуални нарушения при издаване на ревизионен акт:

Нарушаването на някои от правилата за извършване на ревизия или събиране на доказателствата в хода на ревизията също би могло да доведе до отмяна на ревизионният акт, това е така, защото органите по приходите са държавни органи и като такива могат да действат само в съответствие с признатата си от закона компетентност. Важно е да се отбележи, че данъчните органи трябва да докажат фактическтие си твърдения, изложени в обжалвания ревизионен акт. Добър адвокат по данъчно право би следвало да следи за процесуални нарушения в хода на ревизията, защото те могат да доведат до отмяна на ревизионния акт.

За всякакви въпроси при проверки и ревизии, както и други данъчни и осигурителни въпроси можете да се свържете с нас за консултация и съдействие. В нашия данъчен екип са включени освен адокатите на кантората и експерт счетоводители с дългогодишен опит.

Повече за нашите услуги в областта на данъчното право – тук

https://www.zdravkov-legal.com/

office@zdravkov-legal.com

+359 886 72 27 72

гр. София, пл. „Позитано“ №3

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button