София, пл. "Позитано" №3

Пловдив, бул. "Цар Борис III" № 128

търговско право, смяна на управител на оод, управител на оод, адвокат софия, адвокат по търговско право

Правомощия и отговорност на управителя на дружество с ограничена отговорност

юли,2024 | Адвокатска кантора "Здравков"

Нашето търговско право съдържа детайлна уредба, касаеща най-често срещаното дружество – ООД и положението на представителния му орган – Управителя. Управителят на дружеството с ограничена отговорност (ООД) е основната фигура, която организира и ръководи дейността на компанията в съответствие със законовите изисквания и решенията на общото събрание на съдружниците. Според действащото законодателство, управител може да бъде както съдружник, така и лице, което не е съдружник в дружеството.

Назначаване и освобождаване на управителя

Правомощията за избиране на управител са в компетенциите на общото събрание на съдружниците, като взетите решения за промяна на обстоятелствата подлежат на вписване в ТРРЮЛНЦ. Общото събрание може да вземе решение и за смяна на управител на ООД. Дружеството се представлява пред трети лица от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица. Името на управителя се вписва в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) след представяне на нотариално заверено съгласие с образец на подписа. Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време и името му да бъде заличено от ТРРЮЛНЦ.

Договор за управление и контрол

Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за управление и контрол, който трябва да бъде сключен в писмена форма. Договорът не е трудов и спрямо този договор не важат изискванията на Кодекса на труда. Въпрос на добра практика на корпоративно управление е с този договор да се уредят детайлно отношенията между управителя и дружеството. Обичайно възнаграждението, годишните бонуси, материалните придобивки и други подобни се уговарят в анекс към този договор.  Съветваме да се консултиране с адвокат по търговско право преди подписване на договор за управление и контрол. Можете да запазите час за лична консултация с адвокат по търговско право, за повече информация по-долу:

Адвокат София | Адвокат Пловдив

www.zdravkov-legal.com

office@zdravkov-legal.com

0886722772

Адвокат София | Адвокат Пловдив

Представителни функции на управителя

Дружеството се представлява от управителя, който може да действа еднолично или колективно, ако има повече от един управител. Законът не ограничава броя на управителите, но при наличие на няколко управители, всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако дружественият договор предвижда друго. Ограниченията на представителната власт на управителя не са валидни по отношение на трети лица, освен тези, които са предвидени в чл. 141, ал. 2 ТЗ.

Забрана за конкурентна дейност

Законът въвежда за управителя забрана за конкурентна дейност без съгласието на дружеството. Управителят няма право да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, да участва в други дружества с ограничена отговорност или да заема ръководни длъжности в други дружества, ако дейността им е сходна с тази на дружеството.

управител на оод

Изисквания и ограничения за управителя

Законът налага определени изисквания към лицата, които могат да заемат длъжността управител. Не може да бъде управител лице, което е обявено в несъстоятелност, или което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години преди датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори. Също така, управител не може да бъде лице, което е било в управителен или контролен орган на дружество, за което е установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определени нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Имуществена отговорност на управителя

Управителят носи имуществена отговорност за вреди, причинени на дружеството вследствие на виновно и противоправно неизпълнение на задълженията си. Отговорността на управителя е специална имуществена отговорност, която произтича от договорното и органното правоотношение между него и дружеството. Тази отговорност се урежда от чл. 145 ТЗ и включва виновното, противоправно и вредоносно неизпълнение на задълженията на управителя, което причинява вреди на дружеството.

Отговорността на управителя не произтича от общата забрана да се вреди другиму, а от неизпълнението на задължения по правоотношение, породено от волеизявления на двете страни.

Безпротиворечива е съдебната практика, постановена по реда на чл.290 ГПК е, че специалната имуществена отговорността на управителя по чл.145 ЗЗД е договорна, а не деликтна и съставлява обезщетение за неизпълнението на договор за възлагане на управление. В този случай, приложима е тригодишната давност по чл.111 б.”б” ЗЗД. За да бъде ангажирана отговорността по чл.145 ТЗ, е необходимо да се докаже наличие на виновно и противоправно неизпълнение на задълженията на управителя по повод управлението на дружеството, от което за дружеството са произлезли вреди.

управител на оод

Въпрос на добра практика е е консултиране с адвокат по търговско право преди предприемане на действия по реализиране на отговорността на управител, смяна на управител на ООД, както и при други казуси свързани с ООД или други дружества.

Можете да се обърнете към нас за консултация и съдействие по всички въпроси свързани с търговското право. Нашите адвокати имат богат в дружественото право и корпоративните отношения.

Повече новини и информация по търговско право вижте тук

Не се колебайте да се свържете с нас:

Адвокат София | Адвокат Пловдив

www.zdravkov-legal.com

office@zdravkov-legal.com

0886722772

Адвокат София – гр. София, пл. „Позитано“ №3

Адвокат Пловдив – гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ № 128


Даниел Здравков

Даниел Здравков

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button